Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri fyrir árið 2023 námu heildargjöld Umhverfisstofnunar 2.609,1 m.kr. og heildartekjur 504,6 m.kr. Framlag ríkissjóðs til reksturs nam 2.024,2 m.kr. og rekstrartap því 15,2 m.kr.á árinu að teknu tillit til framlags til afskrifta. Rekstrartap er nærri því sem rekstraráætlun ársins gerði ráð fyrir en þar var gert ráð fyrir að gengið yrði á höfuðstól um sem nemur rúmum 16 m.kr. Fjárveitingar Umhverfisstofnunar skiptast í þrjá hluta, þ.e. almennan rekstur, endurgreiðslur til sveitarfélaga vegna veiða á ref og mink og framkvæmdir í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og á fjölmörgum friðlýstum svæðum víðs vegar um landið. Gerð er nánari grein fyrir hverjum og einum þessara hluta hér að neðan.

Almennur rekstur

Framlag ríkisins til almenns reksturs Umhverfisstofnunar árið 2023 nam 1.967,7 m.kr. en var 1.871,5 m.kr. árið 2022.

Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri ársins 2023 námu gjöld við almennan rekstur 2.555,4 m.kr. Til samanburðar má geta þess að þau námu 2.357,2 m.kr. árið 2022. Meðfylgjandi mynd sýnir hvernig gjöld vegna almenns reksturs skiptust milli fagteyma stofnunarinnar árið 2023.


Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri 2023 námu tekjur af almennum rekstri Umhverfisstofnunar 504,5 m.kr. það ár. Meðfylgjandi mynd sýnir skiptingu helstu tekjuliða árið 2023.

Endurgreiðslur til sveitarfélaga

Umhverfis- og auðlindaráðherra ákveður árlega taxta fyrir laun minkaveiðimanna en sveitarfélög greiða þeim fyrir veiðarnar. Sveitarfélögin senda Umhverfisstofnun skýrslu um veiðarnar ásamt reikningum sem stofnunin endurgreiðir í samræmi við taxta ráðherra. Úthlutun til sveitarfélaga vegna refaveiða er í samræmi við þriggja ára áætlun þar að lútandi. Árið 2023 námu endurgreiðslur til sveitarfélaga vegna refaveiða 27,1 m.kr. og vegna minkaveiða 26,6 m.kr.

Meðfylgjandi mynd sýnir endurgreiðslur til sveitarfélaga fyrir ref og mink árin 2014 til 2023 í m.kr.

Framkvæmdir í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og á öðrum friðlýstum svæðum

Umhverfisstofnun annast framkvæmdir í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og á fjölmörgum friðlýstum svæðum víðs vegar um landið. Markmiðið með þeim er að bæta innviði fyrir ferðamenn og verja náttúru landsins gegn ágangi. Meðfylgjandi tafla sýnir hvernig fjármagn til framkvæmda skiptist milli landshluta árin 2016 til 2023. Árið 2023 voru mestar framkvæmdir við Geysi, Gullfoss, Friðland að Fjallabaki, Þjórsárdal, Búrfellsgjá, Djúpalón, Dyrhólaey, Vatnsfjörð, Látrabjargi og á Hornströndum. Framkvæmdum við nýja þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi var að mestu lokið í árslok 2023.

Í m.kr.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Norðurland eystra

48,5

8,1

6,1

0,8

9,8

3,5

12,4

3,6

Vestfirðir - norður og Norðurland vestra

0,8

1,9

0,1

0,9

4,1

1,6

19,6

20,7

Vestfirðir - suður

11,9

29,1

106,1

31,6

16,7

25,1

14,3

70,3

Vesturland

91,2

38,0

102,8

130,4

131,9

391,8

289,7

31,6

Höfuðborgarsvæðið

 

 

1,8

0,2

0,0

7,9

14,7

28,6

Suðurland og miðhálendið

109,9

165,2

67,5

101,8

409,6

198,6

197,1

258,3

Austurland

3,7

1,5

0

1,7

3,0

4,5

6,5

11,0

Verkefni sem nýtast landinu öllu

6,1

1,2

0,1

0

0,5

0,0

0,0

0,0

Samtals 272,1 245,0 284,5 267,4 575,6 633,0 554,3 424,1